نوع سازه خود را انتخاب کنید
متراژ و هزینه ساخت ملک خود را وارد کنید
(راهنما) {{metrazh.toString().replace(/\B(?=(\w{3})+(?!\w))/g, ",") }} متر مربع

ارزش هر واحد مسکونی برابر است با:

مجموع قدر السهم عرصه (ملک) + اعیان(هزینه ساخت)

 • در بیمه نامه آتش سوزی تنها ارزش اعیان در نظر گرفته میشود ، به دلیل اینکه در صورت بروز حادثه مالی احتمالی، عرصه ساختمان به قوت خود باقی مانده و خسارت تنها به اعیان ساختمان تعلق میگیرد
ارزش لوازم منزل را وارد کنید
{{furniture_price.toString().replace(/\B(?=(\w{3})+(?!\w))/g, ",") }} ({{furniture_price.num2persian() }}) تومان
عمر سازه خود را وارد کنید
اطلاعات انتخاب شده
 • نوع ملک
 • {{home_type}}
 • نوع سازه
 • {{sazeh_type}}
 • متراژ
 • {{metrazh}} متر
 • سن بنا
 • {{home_age ? home_age +' سال' :'نوساز'}}
 • ارزش لوازم منزل
 • {{furniture_price}} تومان
 • هزینه ساخت هر متر
 • {{price_per_meter}} میلیون تومان
مرحله قبل
صفحه قبل