ارزش روز موتور سیکلت خود را ثبت کنید
(راهنما) {{car_price.num2persian()}} تومان
وضعیت کارکرد موتور سیکلت خود را انتخاب کنید
(راهنما)
(راهنما)
در صورتی که قبلا خودرو متعلق به شما نبوده، تخفیف‌های ثالث مالک قبلی را وارد نکنید
سابقه بیمه بدنه قبلی خود را انتخاب کنید
(راهنما)
تعداد سال‌هایی از تخفیف بیمه بدنه را وارد کنید که بیمه‌نامه به‌نام شما بوده است
اطلاعات انتخاب شده
  • نوع بیمه نامه
  • بیمه بدنه موتور
  • نوع موتور سیکلت
  • {{badane_motor_groups}}
  • سال ساخت
  • {{makeDate}}
  • قیمت موتور سیکلت
  • {{priceFormat(car_price)}} تومان
  • تخفیف بیمه بدنه
  • {{takhfif_badane.replace('year','')}} سال
مرحله قبل
مرحله قبل