بیمه توسعه

شركت بيمه توسعه همراه با فراهم شدن زمينه فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت بيمه يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي بود كه بر اساس پروانه تاسيس شماره 19903 مورخ 15 / 08 / 1381 و پروانه شماره 5196 مورخ 28 / 02 / 1382 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران رسما فعاليت خود را آغاز كرد.

بيمه توسعه در راستاي تحقق بخشيدن به شعار بيمه توسعه، حمايتي به وسعت زتدگي، كليه فعاليت هاي حرفه اي خود را بر پايه اصول ذيل استوار نمود:

 

http://www.tins.ir