بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بيمه اتكايي ايرانيان به عنوان اولين شركت بيمه اتكايي سهامي عام با مالكيت خصوصي پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ،  تاريخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيد. پس از ثبت شركت ، پروانه فعاليت شركت براي انجام عمليات بيمه اتكايي در كليه رشته هاي بيمه اي در تاريخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر شد.

موضوع و حدود فعاليت شركت:
•    قبول بيمه هاي اتكايي و اتكايي مجدد ، در كليه رشته هاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوطه ؛
•    تاسيس ، مشاركت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتكايي داخلي و خارجي ؛
•    تحصيل پوشش اتكايي در ارتباط با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده ؛
•    سرمايه گذاري از محل سرمايه ،اندوخته ها ، ذخاير فني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورايعالي بيمه ؛
•    عرضه خدمات مشاوره اي ، جانبي و تكميلي در زمينه بيمه هاي اتكايي ؛
•    فعاليت در ساير زمينه هايي كه با هدف ها و موضوع فعاليت شركت مرتبط و مكمل آن باشد

 

http://fa.iranianre.com