فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
سابقه بیمه ای و خسارتی
تعهدات درخواستی
ماه عادی # ماه حرام
ماه عادی # ماه حرام

به این وسیله تائید و گوایی می نمایم : این پرسشنامه جزو لاینفک بیمه نامه است و به تنهایی هیچگونه تعهد را برای شرکت بیمه ایجاد نمی نماید