پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده كنندگان
مشخصات ساختمان محل استقرار آسانسور
مشخصات آسانسورها به ترتيب محلهاي مورد بيمه ذكر شده

بدينوسيله اعلام مي دارد كه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوده و هيچ گونه مطلب نادرستي اظهار نشده و يا از گفتن هيچ مطلب لازمي خودداري نشده است. همچنين موافقت مي شود كه اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد

ثبت اين درخواست به تنهايي به معني قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهنده نمي باشد.