فرم بیمه نامه حوادث انفرادی
روز
حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی بیمه‌ای است که از بیمه‌گذار در برابر هر نوع حادثه‌ای حمایت می‌کند. تفاوتی ندارد که این حادثه در چه ساعتی از شبانه‌روز، در کجا و حین انجام چه کاری افتاده باشد؛ درهرحال بیمه‌گذار مطابق بیمه‌نامه تحت پوشش حوادث رخ داده است.
حق بیمه:
حق بیمه با توجه به شغل بیمه شده و سرمایه مورد درخواست و مدت بیمه نامه و سن بیمه شده تعیین می گردد. هرچند بیمه نامه های حوادث به مدت یکسال بوده اما بیمه گذار می تواند کمتر از بازه زمانی یک سال نیز بیمه نامه را درخواست نماید.
غرامت فوت

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی)

هزینه پزشکی و غرامت روزانه ناشی از حادثه